AKTUALNOŚCI


Miło nam poinformować naszych obecnych i przyszłych klientów, że nasze laboratorium badawcze z dniem 13.05.2014 uzyskało Certyfikat Akredytacji

PCA nr AB 1511 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.


Certyfikat ten potwierdza spełnianie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących przedstawionych w normie


PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Szczegółowy zakres akredytacji dostępny w linku powyżej.

REFERENCJE

Nasze referencje to wieloletnie doświadczenie w obsłudze kontraktów i wielu zadowolonych partnerów i kontrachentów.


Zapraszamy do współpracy

PEŁNE BADANIA KRUSZYW ZGODNIE Z PN i EN

 • Skład ziarnowy kruszywa - Badanie akredytowane
 • Pobieranie próbek - Badanie akredytowane
 • Badanie mrozoodporności kruszywa
 • Badanie mrozoodporności kruszywa w siarczanie
 • Badanie nasiąkliwości kruszywa - Badanie akredytowane
 • Zawartość wody w kruszywie - Badanie akredytowane
 • Oznaczenie gęstości nasypowej
 • Oznaczenie gęstości ziaren - Badanie akredytowane
 • Odporność na ścieranie - Badanie akredytowane
 • Odporność na rozdrabnianie - Badanie akredytowane
 • Wskażník piaskowy - Badanie akredytowane
 • Zawartość humusu - Badanie akredytowane
 • Kapilarność bierna
 • Pęcznienie liniowe
 • Wskaźnik nośności CBR
 • Jakość pyłów (badanie błękitem metylenowym)
 • Zawartość zanieczyszczeń lekkich
 • Badanie wytrzymałości na miażdżenie
 • Zawartość ziaren słabych i zwietrzałych
 • Zawartość ziaren nieforemnych - Badanie akredytowane
 • Zawartość ziaren wydłużonych i płaskich - Badanie akredytowane
 • Badanie reaktywności alkalicznej
 • Badanie gęstości objętościowej przy wilgotności optymalnej — Proctor

BADANIA KAMIENIA HYDROTECHNICZNEGO ZGODNIE Z PN - EN 13383

 • Rozkład masy uziarnienia
 • Kształt kamieni kruszywa
 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość
 • Odporność na ścieranie
 • Powierzchnie przekruszone lub łamane
 • Mrozoodporność 

BADANIA CHEMICZNE KRUSZYW

 • Zawartość siarki całkowitej
 • Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie
 • Zawartość węglanów
 • Zawartość chlorków
 • Skład chemiczny kruszywa - 13 tlenków
 • Uwalniane metale ciężkie
 • Promieniotwórczość
 • Wskaźnik pH